КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самопочуття мешканців України у травні 2017 року

Прес-реліз підготувала Дарина Пирогова

Соціальне благополуччя погіршується за рахунок збільшення кількості тих, хто вважає, що справи у державі рухаються у неправильному напрямку. Індивідуальне благополуччя практично не змінилося.

З 19 по 28 травня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС вже шість років поспіль використовує систематичне вимірювання двох індексів: Індексу суспільного благополуччя (ІСБ) та індексу індивідуального благополуччя(ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі  оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.  Детальний опис методології розрахунку індексів можна знайти у Додатку.

У травні 2017 року середнє значення ІСБ становить -55, тоді як індивідуальне благополуччя оцінено значно вище – на рівні -4 балів.  Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни.  

Тим не менш не можна стверджувати, що це два паралельні світи, оскільки між ними є прямий кореляційний зв’язок, сила якого коливається: у травні 2016 року коефіцієнт, що описує тісноту зв’язку r дорівнював r=0.48, у грудні 2016 року r=0.40, а у травні 2017 року r=0.42 ;  максимально можливе значення цього коефіцієнту дорівнює 1.

 

Графік 1. Динаміка індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2017 років.

З грудня 2016 до травня 2017 (графік 1) індекс суспільного благополуччя трохи знизився, але індекс суб’єктивного благополуччя  практично не змінився (зафіксоване зменшення є статистично незначущим), що  означає незначне погіршення оцінок ситуації в суспільному просторі. Порівняння зміни окремих складових індексів (табл. 1) також показує значущу зміну майже усіх показників суспільного благополуччя: суттєво знизився показник оцінки правильності напрямку розвитку справ у державі, показники економічного стану та очікувань щодо майбутнього життя у країні теж знизилися, але менш суттєво.

Для індексу індивідуального благополуччя незмінним, порівняно із груднем 2016 року залишився показник особистого щастя, здоров’я та добробуту (показник здоров’я знизився на один процентний пункт, добробуту підвищився на один процентний пункт, але ці зміни незначущі) А от показник  очікувань щодо майбутнього життя родини, навпаки, суттєво знизився, порівняно з кінцем минулого року.

 

Таблиця 1.  Динаміка індексів суспільного та індивідуального благополуччя в Україні у 2012-2017 роках.

  лютий  2012 листопад  2013 лютий  2014 травень 2016 грудень 2016 травень 2017
Індекс суспільного благополуччя (ІСБ) -41 -39 -40 -53 -51 -55
Напрямок розвитку України -63 -55 -51 -57 -66 -72
Економічний стан України -47 -48 -53 -68 -63 -64
Очікування, яким буде життя в країні -15 -14 -14 -32 -22 -25
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ) 1 5 8 -8 -3 -4
Особисте щастя 28 31 34 26 26 26
Очікування щодо життя родини в майбутньому -5 0 1 -24 -6 -10
Здоров'я 14 11 16 10 11 10
Матеріальне становище родини -33 -25 -23 -42 -43 -42

 

Варто відзначити, що якщо розглядати увесь період спостереження, то за складовою оцінки правильності напрямку розвитку України індексу суспільного благополуччя зараз спостерігаються найнижчі показники (-72), а також за складовою особистого щастя індексу індивідуального благополуччя зараз так само спостерігаються найнижчі показники (26), які, варто відзначити, залишаються стабільними вже цілий рік (графік 2).

Графік 2. Зміни складових індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2017 років.

В цілому для країни середнє значення ІСБзнизилося  на 4 пункти порівняно з груднем 2016 року, а ІІБвпав на 1 пункт. Ці зміни відбулися переважно за рахунок низької оцінки правильності напрямку розвитку України, низьких очікувань щодо майбутнього країни та життя родини. Так, оцінка напрямку розвитку України впала на 6 пунктів, оцінка очікувань щодо майбутнього життя у країні впала на 3 пункти, а оцінка очікувань щодо майбутнього життя у родині впала на 4 пункти. В той же час у динаміці травня-грудня 2016 року були зафіксовані позитивні тенденції: оцінка очікувань щодо майбутнього життя у країні зросла на 10 пунктів, економічного стану – зросла на 5 пунктів, а очікувань щодо майбутнього життя у родині – зросла на 18 пунктів.

Як бачимо, власний матеріальний стан люди оцінюють суттєво краще, ніж ситуацію в країні (-42 порівняно із -64).

На значення ІСБ та його складових суттєво впливає регіон проживання (більше інформації у табл. Д1 у додатку).  Очікування від майбутнього життя країни демонструють помітно виражене погіршення із Заходу через Центр на Південь, а от на Сході ситуація значно покращилася, можна сказати, стабілізувалася – показник очікувань майбутнього життя країни там зріс на 18 пунктів, порівняно із 2016 роком (графік 3). 

Графік 3.  Регіональні відмінності у динаміці оцінки, яким буде життя в країні.

Значення ІІБ значно залежить від віку респондентів. Варто відзначити, що з віком у респондентів знижується кількість позитивних оцінок щодо всіх складових ІІБ, при цьому найбільшу різницю між наймолодшою та найстаршою ві­ковими групами можемо спостерігати щодо пи­тань самооцінки здоров’я та щастя. Вийняток становлять люди, старші за 70, їхні очікування щодо життя родини у майбутньому вищі, ніж у на декаду молодшої вікової групи 60-69 років.

Графік 4. Значення ІІБ та його складових для різних вікових груп (середнє).

Коментар генерального директора КМІС, професора В.І. Паніотто:

            Ми бачимо, що головні складові індивідуального благополуччя – щастя, здоров’я і добробут – за рік не змінилися, а от сприйняття правильності напрямку розвитку справ в Україні, погіршилися.   Тобто власний досвід показує стабілізацію ситуації, а оцінка ситуації в країні погіршується.  Скоріш за все це означає, що більш критично діють засоби масової інформації, з яких респонденти складають уявлення про ситуацію в країні.

 

 

 


Додаток 1. Методика побудови індексів

 

Для побудови індексів ми ставимо 7 запи­тань: 4 запитання взяті з переліку тих, які вико­ристовуються для побудови Індексу соціальних настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3 запитання є стандартними для Омнібусів КМІС. Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа­тами проведеного факторного аналізу. Нижче Ви можете ознайомитись із переліком запитань.

 

Індекс суспільного благополуччя (ІСБ):

• На Вашу думку, справи в Українi зараз iдуть у правильному напрямку чи в неправиль­ному?

• Як би Ви оцiнили економiчний стан Укра­їни?

• Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим чи гiршим, нiж зараз?

 

Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):

• Чи вважаєте Ви себе щасливою люди­ною?

• Як би Ви оцiнили своє здоров’я?

• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я жи­тиме краще чи гiрше, нiж зараз?

• Будь ласка, подивiться на картку i скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?

 

Значення індексів можуть коливатися від — 100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі оцінки ситуації для українців і незадоволеність ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні та/чи власно­му житті.

 

Коментар генерального директора КМІС, професора В.І. Паніотто:

Ми бачимо, що головні складові індивідуального благополуччя – щастя, здоров’я і добробут – за рік не змінилися, а от сприйняття правильності напрямку розвитку справ в Україні, погіршилися.   Тобто власний досвід показує стабілізацію ситуації, а оцінка ситуації в країні погіршується.  Скоріш за все це означає, що більш критично діють засоби масової інформації, з яких респонденти складають уявлення про ситуацію в країні.

 

Додаток 2. Запитання анкети та кодування альтернатив:

На Вашу думку, справи в Україні зараз ідуть у правильному напрямку чи в непра­вильному? ОДНА ВІДПОВІДЬ

У правильному напрямку 100
У неправильному напрямку -100
Важко сказати 0

 

Як би Ви оцінили економічний стан Украї­ни? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Дуже хороший 100
Хороший 50
Задовільний 0
Поганий -50
Дуже поганий -100

 

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане кра­щим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато кращим 100
Дещо кращим 50
Так само, як зараз 0
Дещо гіршим -50
Набагато гіршим -100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 100
Скоріше так, ніж ні 50
І так, і ні 0
Скоріше ні, ніж так -50
Ні -100

 

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато краще 100
Дещо краще 50
Так само, як зараз 0
Дещо гірше -50
Набагато гірше - 100

 

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІД­ПОВІДЬ

Дуже хороше 100
Хороше 50
Посереднє (ані хороше, ані погане) 0
Погане –50
Дуже погане –100

 

Яке з тверджень найбільше відповідає фі­нансовому стану Вашої сім’ї?

Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 100
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі 50
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 0
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко – 50
Нам не вистачає грошей навіть на їжу – 100

 

Додаток 3. Таблиці

На Вашу думку,  керiвництво  України веде країну в правильному або в неправильному напрямку?

  %
У правильному напрямку 11,7
У неправильному напрямку 70,5
ВАЖКО СКАЗАТИ 17,3
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,5
Разом 100,0

 

 Як би Ви оцiнили економiчний стан України?

  %
Дуже хороший 0,1
Хороший 0,7
Задовiльний 9,7
Поганий 47,8
Дуже поганий 39,3
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,5
Разом 100,0

Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в Українi стане краще чи гiрше, нiж зараз?

  %  
Набагато краще 0,4  
Дещо краще 10,1 Краще  10,5
Так само, як зараз 33,9 33,9
Дещо гiрше 24 Гірше    38
Набагато гiрше 14  
ВАЖКО СКАЗАТИ 17,6  
Разом 100,0  

 

Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм'я буде жити краще чи гiрше, нiж зараз?

  %
Набагато краще 1,2
Дещо краще 15,7
Так само, як зараз 38,8
Дещо гiрше 15,2
Набагато гiрше 9,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 19,6
Разом 100,0

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

  %  
Так 24,4  
Скорiше так, нiж нi 28,7 Так   53,1
I так, i нi 24,2 24,4
Скорiше нi, нiж так 12,2 Ні  19,5
Нi 7,3  
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,1  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,1  
Разом 100,0  

 

Як би Ви оцiнили своє здоров'я?

  %  
Дуже хороше 5,6  
Хороше 32,3 Хороше  37,9
Посереднє (анi хороше, анi погане) 41 Посереднє 41
Погане 16 Погане  20,3
Дуже погане 4,3  
ВАЖКО СКАЗАТИ 0,8  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,1  
Разом 100,0  

Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм'ї?

  %
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 17,8
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 50,3
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 27,5
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi 2,3
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо 0,4
ВС/НЗ 1,8
Разом 100,0

 

Таблиця Д1.  Регіональні відмінності у динаміці індексу суспільного благополуччя в Україні у 2012-2017 роках.

Макрорегіони Західний Центральний Південний Східний Україна
ІСБ 2012 -42 -49 -37 -36 -41
2014 -32 -38 -45 -44 -40
05/2016 -46 -52 -58 -61 -53
12/2016 -45 -46 -56 -67 -51
05/2017 -44 -54 -68 -50 -55
Напрямок розвитку України 2012 -73 -73 -48 -55 -63
2014 -21 -49 -60 -73 -51
05/2016 -48 -56 -63 -64 -57
12/2016 -60 -59 -73 -83 -66
05/2017 -60 -75 -85 -58 -72
Економічний стан України 2012 -46 -52 -44 -43 -47
2014 -65 -54 -50 -43 -53
05/2016 -65 -68 -70 -74 -68
12/2016 -57 -59 -71 -76 -63
05/2017 -59 -66 -69 -63 -64
Очікування, яким буде життя в країні 2012 -8 -21 -16 -11 -15
2014 -5 -14 -22 -14 -14
05/2016 -23 -30 -38 -41 -32
12/2016 -16 -17 -25 -43 -22
05/2017 -12 -20 -45 -23 -25

 


18.7.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: