KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

National Exit Poll Data: Regions and Settlement Type

Final results of the National Exit Poll-2014: regions and settlement types

Regions:

  West Center South East
Petro POROSHENKO 62.5 59.3 46.1 38.4
Yuliya TYMOSHENKO 14.3 14.1 10.6 7.3
Oleh LIASHKO 9.8 9.6 4.5 4.0
Anatoliy HRYTSENKO 6.1 6.6 6.3 4.9
Serhiy TIHIPKO 1.2 2.4 12.2 9.1
Mykhaylo DOBKIN 0.2 0.4 2.6 16.9
Vadym RABINOVYCH 0.6 1.2 4.8 3.2
Olha BOHOMOLETS 1.4 1.7 3.1 2.3
Petro SYMONENKO 0.4 0.5 2.6 3.0
Oleh TIAHNYBOK 1.4 1.5 1.3 0.5
Dmytro YAROSH 0.9 0.8 1.3 1.2
Andriy HRYNENKO 0.5 0.4 0.6 0.2
Valeriy KONOVALIUK 0.0 0.2 0.7 0.8
Yuriy BOYKO 0.1 0.2 0.3 0.1
Mykola MALOMUZH 0.1 0.1 0.2 0.1
Renat KUZMIN 0.0 0.0 0.3 0.2
Vasyl KUYBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0
Oleksandr KLYMENKO 0.0 0.0 0.1 0.2
Vasyl TSUSHKO 0.0 0.1 0.1 0.0
Volodymyr SARANOV 0.1 0.3 0.1 0.1
Zorian SHKIRIAK 0.0 0.1 0.1 0.0
CROSSED OUT ALL 0.3 0.6 2.2 7.5


Settlement type:

  Cities and towns Villages
Petro POROSHENKO 53.8 55.1
Yuliya TYMOSHENKO 11.6 16.5
Oleh LIASHKO 7.9 10.0
Anatoliy HRYTSENKO 6.8 5.0
Serhiy TIHIPKO 5.0 3.6
Mykhaylo DOBKIN 2.3 1.6
Vadym RABINOVYCH 2.4 1.4
Olha BOHOMOLETS 2.4 1.5
Petro SYMONENKO 1.3 1.0
Oleh TIAHNYBOK 1.5 1.3
Dmytro YAROSH 1.2 0.6
Andriy HRYNENKO 0.6 0.3
Valeriy KONOVALIUK 0.4 0.2
Yuriy BOYKO 0.2 0.2
Mykola MALOMUZH 0.1 0.1
Renat KUZMIN 0.1 0.1
Vasyl KUYBIDA 0.0 0.0
Oleksandr KLYMENKO 0.0 0.1
Vasyl TSUSHKO 0.0 0.0
Volodymyr SARANOV 0.0 0.4
Zorian SHKIRIAK 0.1 0.1
CROSSED OUT ALL 2.5 0.8

26.5.2014
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: