KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Думки і погляди населення України — квітень 2005 р.

Прес-реліз підготовлено за даними загальноукраїнського опитування дорослого населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології (ДІ/КМІС) 14–24 квітня 2005 року[1][*]. Методом інтерв’ю опитано 2045 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2.2%.

 • З-поміж політичних напрямів населення України найбільше прихильне до націо­нал-­демократичного (15%), соціал-демократичного (13%), еко­ло­гіч­но­го (12%), комуністичного (9%) та соціалістичного (8.5%). Проте значна части­на населення (27%) не ідентифікує себе з жодним політичним напрямом.

 • Серед населення України переважає середній інтерес до політики (40.5%). Вели­кою і дуже великою мірою зацікавлені у політиці 25% населення, а 34% зовсім не цікавляться політикою чи цікавляться мало. Абсолютна більшість населення Ук­раїни — 89% — не бере участі у діяльності жодної громадської організації чи об’єднання.

 • Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі за партійними спис­ками, до парламенту увійшли б такі партії: Партія регіонів України (В.Янукович) — 13.3%, Партія “Батьківщина” (Юлія Тимошенко) — 10.7%, На­род­ний Союз “Наша Україна” (Р.Безсмертний) — 10.8%, Партія “Наша Україна” (В.Пинзеник) — 8.3%, Соціалістична партія України (О.Мороз) — 7.4%, Ко­му­ністична партія України (П.Симоненко) — 6.5%, Прогресивна соціалістич­на партія України (Н.Вітренко) — 4.2%, імовірно було б і перетинання 3% бар’єру СДПУ(о) (В.Медведчук) — 2.7%. Значна частина населення — 21.4% — зі своїм майбут­нім партійним вибором ще не визначилася.

 • Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, то за будь-якого об’єднання партій у блоки найбільший відсоток набрав би блок, утворений на­в­ко­ло “Нашої України” (у різних варіантах — від 27% до 29% серед усього на­се­лен­ня). Партія “Регіони України” могла б набрати від 14% як самостійна пар­тій­на сила і до 20% у разі утворення широкого блоку партій. Партія “Бать­ків­щина” у разі самостійної участі у виборах може набрати 9%, у разі блоку­вання з ін­шими політичними силами (не “Нашою Україною”) — майже стіль­ки ж. Ціл­ком могли б самостійно подолати прохідний бар’єр і КПУ та СПУ, а також ПСПУ.

 • Якби наступної неділі вибори до Верховної Ради відбувалися у тому самому складі, що й на попередніх парламентських виборах 2002 року, істотно по­кра­щився б результат блоку “Наша Україна” (29% серед усього населення), дещо поліпшився б у СПУ (7.5%) та “Батьківщини” (7.8%), а ПСПУ Наталі Вітренко змогла б увійти до парламенту (7%). Були б представлені у Верхов­ній Раді, але значно менше — КПУ (майже 8%) та блок “За єдину Україну!” (майже 4%). Практично не змінився б результат СДПУ(о) (4.2%).

 • День 9 Травня громадяни України сприймають більше як державне офіційне свято (54%), аніж як народне (42%). А от день 1 Травня більшість громадян вва­жають народним святом (44%), ніж державним офіційним (31%). Проте для кож­ного четвертого жителя України (24%) 1 Травня — це просто вихід­ний день, особливо для жителів Західного регіону (44%).

 • Для більшості населення України (68%) характерні великі сподівання на дер­жаву, яка повинна турбуватися про всіх своїх громадян, забезпечуючи їм гід­ний рівень життя. У виборі між цінностями рівності та свободи більшість громадян України (61%) віддає перевагу рівності.

 • Менше половини дорослого населення України — близько 43% — тією чи ін­шою мірою пов’язує перспективу покращення добробуту більшості людей з роз­витком приватного підприємництва; майже 28% незгодні з такою думкою, і майже стільки ж — 29% — не визначилися у своєму ставленні до цього питання;

 • Громадяни України значно більш толерантно ставляться до права приватної влас­ності на землю, ніж на великі підприємства;

 • З приватною власністю на землю, з правом не лише володіти землею, але й купу­вати та продавати її, згодні більше 52% населення, і лише 26% з цим не згодні; з приватною власністю на великі підприємства погоджується лише 32% насе­лення, а не погоджується більше 38%;

 • За незалежність України висловлюється 76% її населення, — стільки ж, як й під час референдуму 1991 року; в тому числі у Східному регіоні* — близько 64%, у Південному — 70%, у Центральному — 81%, та у Західному — майже 90% його мешканців;

 • За те, щоб не мати з Росією закритих кордонів, в цілому в Україні ви­слов­лю­ється більше 84% населення, в тому числі в Західному регіоні — 64%, у Цент­ральному — близько 83%, у Південному — майже 93% та у Східному — 97%;

 • За надання російській мові якогось офіційного статусу — місцевого або загально­державного — в Україні в цілому висловлюється більше 76% населення, в т.ч. в Західному регіоні — 43%, в Центральному — майже 75%, а у Півден­ному та Східному — по 93%.

 • Ставлення до приватного підприємництва, приватної власності на землю та на великі підприємства виявилися найбільш відмінними у Західному і Централь­ному регіонах, а найбільш подібними — у Західному і Східному;

 • Найбільші відмінності між Західним та Східним регіонами зафіксовані у став­лен­ні до основних політичних напрямів та у національно-політичних орієнтаціях — ставленні до незалежності України, її відносин з Росією, до офіційного ста­тусу в Україні російської мови та обсягів її викладання в українських школах;

 • Найбільша подібність національно-політичних орієнтацій зафіксована у Центральному і Південному регіонах;

 • Найбільша подібність у ставленні до основних політичних напрямів виявлена у Південному та Східному регіонах.

 • У спілкуванні на роботі українська та російська мови представлені практично однаково (31% та 32%), ще 22% спілкуються обома мовами, залежно від об­ста­вин. А от у спілкуванні з друзями дещо переважає російська (38%, україн­ська — 34%). Залежно від обставин обирають мову спілкування 27%. У пере­важному використанні української чи російської мови існують значні регіо­нальні відмін­ності. У Західному і Центральному регіонах і у діло­вому, і у побуто­вому спілку­ванні переважає українська мова, у Південному та Східному — ро­сійська.

 • Лише незначна частина населення України — 6% — хотіла б назавжди виї­хати з України. На певний час поїхати за кордон бажають 21%, а 70% не на­лаштовані їхати за межі України. Найбільше бажаючих тимчасово виїхати за межі України є серед молоді у віці до 30 років — 44%. У регіональному відношенні найбільш налаштовані на тимчасовий виїзд з України жителі Західного регіону (28%), а виїхати назавжди найбільше хотіли б із Східного регіону (9%).

 • Кожен третій житель України (34%) має у власному користуванні мобільний теле­фон, автомобілем володіють 20%, персональний комп’ютер мають 13%. Причому серед молоді віком до 30 років мобільний телефон мають 60% опи­та­них, серед людей середнього віку до 55 років — 42%, а от серед більш літніх людей — усього 9%. Електронною поштою та Інтернетом користу­ються в Україні 14% усього населення, проте серед молоді віком до 30 років — 32%.


Соціально-економічні та політичні орієнтації в Україні та її регіонах

У цьому опитуванні, крім інших, були поставлені запитання щодо деяких соціально-економічних та політичних орієнтацій людей.

Запитання стосовно соціально-економічних орієнтацій формулювалися таким чином:

Існують різні уявлення про те, як покращити стан справ в економіці та добробут людей. Якою мірою Ви згодні чи незгодні з судженнями, які я буду називати.

Респондентам пропонувалося обрати один з таких варіантів відповідей:

Повністю не згоден 1
Радше не згоден, ніж згоден 2
Важко сказати напевно 3
Радше згоден ніж не згоден 4
Повністю згоден 5

Стосовно судження: “Головне, що може покращити добробут більшості людей — це розвиток приватного підприємництва”, розподіли обраних респондентами відповідей в України в цілому та у її чотирьох найбільших регіонах* наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

  Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
Повністю не згоден 7.5% 16.9% 12.8% 13.1% 12.9%
Радше не згоден, ніж згоден 13.3% 17.4% 16.1% 11.2% 14.9%
Важко сказати напевно 23.4% 30.5% 26.8% 35.2% 29.0%
Радше згоден ніж не згоден 34.2% 19.5% 26.5% 23.1% 25.3%
Повністю згоден 21.5% 15.7% 17.8% 17.5% 17.9%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

З наведених даних видно, що менше половини дорослого населення України — близько 43% — тією чи іншою мірою пов’язує перспективу покращення добробуту більшості людей з розвитком приватного підприємництва. Більше чверті, майже 28%, тією чи іншою мірою незгодні з цією тезою. І майже стільки ж — 29% — не визначилися у своєму ставленні в цьому питанні.

Стосовно найменш прихильне ставлення до приватного підприємництва зафіксовано у Центральному регіоні. Тут прихильників розвитку приватного підприємництва лише на 1% більше, ніж супротивників — 35% проти 34%. Значно більша ця різниця у Південному та Східному регіонах, де прихильників приватного підприємництва більше, ніж супротивників, відповідно, на 15 та 16% (44% проти 29% та 40% проти 24%). Але у Західній Україні зафіксовано ще значно прихильніше ставлення до приватного підприємництва. Тут чисельність тих, хто тою чи іншою мірою пов’язує перспективу покращення добробуту людей з розвитком приватного підприємництва, майже у 2,7 рази переважає чисельність його супротивників і досягає практично 35% — 56% проти 21%.

В Україні в цілому близькі до західноукраїнських пропорції прихильників і супротивників розвитку приватного підприємництва зафіксовані серед громадян у віці від 18 до 45 років. У цих вікових групах найменша частка супротивників приватного підприємництва — 21%, і більше половини — близько 51% — частка його прихильників.

 

Ще два запитання стосувалися двох з ключових умов розвитку приватного підприємництва — права приватної власності на землю і на великі підприємства (на яких зайнято більше 200 працівників).

В таблиці 2 наведені розподіли висловлювань респондентів в України в цілому та у її чотирьох найбільших регіонах стосовно судження: “Громадяни України мають отримати право приватної власності на землю, право володіти землею, купувати та продавати її”.

Таблиця 2

  Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
Повністю не згоден 6.0% 27.1% 16.4% 9.4% 15.9%
Радше не згоден, ніж згоден 10.2% 10.0% 11.4% 9.6% 10.3%
Важко сказати напевно 20.0% 20.0% 21.6% 24.2% 21.3%
Радше згоден ніж не згоден 29.3% 13.9% 23.5% 25.9% 22.4%
Повністю згоден 34.4% 29.0% 27.1% 30.9% 30.1%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

А в таблиці 3 наведені розподіли висловлювань респондентів стосовно судження: “Громадяни та групи громадян України мають мати право приватної власності на великі підприємства, на яких зайнято більше 200 працівників”.

Таблиця 3

  Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
Повністю не згоден 16.2% 28.6% 33.9% 17.2% 25.0%
Радше не згоден, ніж згоден 15.8% 13.1% 14.3% 10.8% 13.5%
Важко сказати напевно 30.5% 31.0% 20.3% 37.8% 29.4%
Радше згоден ніж не згоден 24.1% 14.1% 15.1% 17.0% 17.1%
Повністю згоден 13.4% 13.3% 16.4% 17.2% 15.0%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Наведені у двох останніх таблицях дані свідчать, що громадяни України значно більш толерантно ставляться до права приватної власності на землю, ніж на великі підприємства. З тим, щоб громадяни України мали право дійсно приватної власності на землю, тобто право не лише володіти землею, але й купувати та продавати її, тією чи іншою мірою згодні більше половини дорослого населення — більше 52%. І лише приблизно чверть — близько 26% — з цим не згодні.

Стосовно того ж, щоб громадяни України мали право приватної власності на великі під­приємства, тою чи іншою мірою погоджується лише близько третини дорослого населення — 32%, а не погоджується більше 38% (різниця статистично значуща на рівні менше 0,01).

При цьому, відносно найприхильніше ставлення до приватної власності на великі підприємства виявлено у двох протилежних регіонах — Західному і Східному. В кожному з них прихильників такої власності виявилося приблизно на 6% більше ніж супротивників (38% проти 32% у Західному та 34% проти 28% у Східному). В двох інших регіонах, навпаки, супротивників приватної власності на великі підприємства зафіксовано більше, ніж противників — на 17% у Південному регіоні (48% проти 31%) та на 14% у Центральному (41% проти 27%).

Цікаво, що найбільш близькими Західний і Східний регіони виявилися у ставленнях до приватної власності не лише на великі підприємства, але й на землю. Хоча у всіх чотирьох регіонах прихильників приватної власності на землю більше, ніж супротивників, але якщо у Центральному і Південному регіонах їх більше, відповідно, на 6% і 23% (43% проти 37% та 51% проти 28%), то у Східному і Західному — на 38% і 48% (57% проти 19% та 64% проти 16%).

Стосовно політичних орієнтацій в цьому опитуванні ми поставили одне загальне запитання, (про ставлення до основних політичних напрямів) та три більш конкретні — стосовно деяких аспектів національно-політичних орієнтацій.

 

Загальне запитання формулювалося таким чином:

Прогляньте, будь ласка, цей список політичних напрямів. Який з них Вам більш близький ніж інші?

Розподіли відповідей в України в цілому та у чотирьох найбільших регіонах наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

  Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
Екологічний, природоохоронний 9.6% 16.2% 12.8% 11.2% 12.7%
Комуністичний 1.1% 9.2% 13.3% 14.0% 9.6%
Ліберальний 5.5% 2.0% 6.2% 2.9% 4.1%
Національно-демократичний 31.0% 14.4% 10.5% 7.8% 15.6%
Націоналістичний 5.5% 2.0% 2.1% 1.7% 2.7%
Релігійно-політичний 5.7% 2.1% 1.3% 0.5% 2.4%
Соціал-демократичний 9.2% 9.1% 16.7% 22.1% 14.0%
Соціалістичний 4.6% 13.3% 8.3% 8.6% 9.0%
Інше 1.6% 3.4% 1.3% 1.9% 2.1%
Не визначилися 26.1% 28.4% 27.4% 29.5% 27.9%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Наведені данні засвідчують, що більше 10% прихильників в Україні в цілому мають три політичні напрями — національно-демократичний, соціал-демократичний та екологічний.

Національно-демократичний напрям має переважний пріоритет лише у Західному регіоні; у Центральному він поділяє друге і третє місце із соціалістичним напрямом, а у Південному регіоні — третє, четверте і п’яте місце з комуністичним та екологічним напрямами.

Соціал-демократичний напрям займає перше місце у двох регіонах — Східному і Південному, та поділяє перше і друге місце з екологічним напрямом у Центральному регіоні та друге і третє місце з комуністичним напрямом у регіоні.

 

Далі ми поставили запитання “Якими Ви хотіли би бачити взаємовідносини України з Росією?” з варіантами відповідей наведених у таблиці 5. Там же наведені розподіли цих відповідей в України в цілому та у чотирьох найбільших регіонах.

Таблиця 5

  Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
Вони мають бути такими ж, як з іншими державами — із закритими кордонами, візами, митницями 31.8% 13.9% 6.8% 2.0% 13.3%
Україна та Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 58.1% 67.1% 63.3% 61.8% 62.9%
Україна та Росія повинні об’єднатися в одну державу 5.8% 15.5% 29.4% 35.2% 21.4%
Важко сказати 4.3% 3.5% 0.6% 0.9% 2.3%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Перш за все ці дані засвідчують, що сьогодні за незалежність України висловлюється 76% її населення, тобто — стільки ж, як й під час референдуму 1991 року, коли за незалежність проголосувало саме 76% населення (90,3% від 84%, що взяли участь у референдумі). Навіть у Східному регіоні, де частка прихильників державної незалежності відносно найменша, вона складає майже 2/3 (близько 64%). У Південному регіоні за державну незалежність України висловлюється 70% його мешканців; у Центральному — 81%, а у Західному — майже 90%.

Наведені в таблиці 5 дані показують також, що між виділеними регіонами існують значні відмінності у ставленні до відносин України з Росією. Так, у порівнянні з Україною в цілому, Західний регіон відрізняється значно більшою (32% проти 13%), а Східний — значно меншою (2% проти 13%) часткою прихильників закритих кордонів з Росією — кордонів з візами і митницями. За те, щоб не мати з Росією закритих кордонів, в Україні висловлюються більше 76% населення, в тому числі в Західному регіоні — 64%, у Центральному — близько 83%, у Південному — майже 93%, а у Східному — 97%.

Наступним було запитання “Як Ви вважаєте, якою має бути державна політика щодо російської мови в Україні?” з варіантами відповідей наведених у таблиці 6. Там же наведені розподіли цих відповідей в України в цілому та у чотирьох найбільших регіонах.

Таблиця 6

Російську мову - Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
– потрібно усунути з офіційного спілкування по всій Україні 50.6% 17.7% 4.0% 3.4% 18.2%
– потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає 34.8% 52.4% 36.8% 30.8% 39.6%
– потрібно зробити другою державною мовою України 7.9% 22.3% 56.1% 62.2% 36.9%
Важко сказати 6.7% 7.6% 3.1% 3.6% 5.3%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Дані, наведені в таблиці 6, засвідчують, що між виділеними регіонами існують значні відмінності у ставленні до статусу в Україні російської мови.

Так, з одного боку, лише у Західному регіоні прихильників надання російській мові якогось офіційного статусу менше, ніж прихильників її усунення з офіційного спілкування по всій Україні (43% проти 50%). Прихильників надання російській мові якогось офіційного статусу — місцевого або загальнодержавного — в Центральному регіоні майже 75%, а у Південному та Східному — по 93%.

З іншого боку, лише у двох регіонах — Східному та Південному — прихильників надання російській мові статусу другої державної більше, аніж прихильників альтернативних позицій (62% проти 34% у Східному, та 56% проти 41% у Південному). У Центральному регіоні альтернативних позицій притримується більше 70%, а у Західному — більше 85%.

І ще ми поставили запитання “Якою, на Вашу думку, повинна бути державна політика стосовно викладання російської мови в україномовних школах?” з варіантами відповідей наведених у таблиці 7. Там же наведені розподіли цих відповідей в України в цілому та у чотирьох найбільших регіонах.

Таблиця 7

Російська мова повинна викладатися – Західний Централь­ний Південний Східний Україна в цілому
– у тому ж обсязі, що і українська мова 13.5% 34.3% 66.0% 76.5% 47.4%
– у меншому обсязі, ніж українська мова, але в більшому обсязі, ніж іноземні мови 29.4% 39.9% 23.5% 16.2% 28.0%
– не в більшому обсязі ніж інші іноземні мови 52.8% 19.4% 6.8% 3.4% 19.9%
Важко сказати 4.3% 6.4% 3.7% 3.9% 4.6%
ЗАГАЛОМ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

З даних, наведених у таблиці 7, видно, що значні відмінності між виділеними регіонами існують й у ставленні до викладання російської мови в українських школах.

Знов таки, лише у Західному регіоні чисельність прихильників викладання російської мови не в більшому обсязі ніж інших іноземних мов перевершує чисельність прихильників протилежної позиції, — щоб вона викладалася в більшому обсязі ніж інші іноземні мови (53% проти 43%). В усіх інших регіонах чисельність прихильників викладання російської мови не в більшому обсязі ніж інших іноземних мов, значно менше ніж прихильників протилежної позиції. У Центральному регіоні — 19% проти 74%, у Південному — 7% проти майже 90%, та у Східному — 3,4% проти майже 93%.

При цьому у двох регіонах — Південному і Східному — більше половини їхніх мешканців є прихильниками викладання російській мови у тому ж обсязі, що і української (66% та 76%, відповідно). У Центральному регіоні альтернативних позицій притримується більше 59%, а у Західному — більше 82%.

 

Підсумовуючи проведений огляд соціально-економічних та політичних орієнтацій в Україні та її регіонах маємо звернути увагу на наступне:

 • ставлення до приватного підприємництва, приватної власності на землю та на великі підприємства виявилися найбільш відмінними у Західному і Центральному регіонах, а найбільш подібними — у Західному і Східному;
 • Західний і Східний регіони виявилися найменш подібними ніж інші за ставленням до основних політичних напрямів та за національно-політичними орієнтаціями — ставленням до незалежності України, її відносин з Росією, до офіційного статусу російської мови та обсягів її викладання в українських школах;
 • найбільша подібність національно-політичних орієнтацій зафіксована у Центральному і Південному регіонах;
 • найбільша подібність у ставленні до основних політичних напрямів виявлена у Південному та Східному регіонах.

В якій мірі Вас цікавить політика? (Тільки одна відповідь)

В дуже великій мірі......................................................................................................................... 8.1

В великій мірі................................................................................................................................ 17.1

В середній мірі.............................................................................................................................. 40.5

В малій мірі................................................................................................................................... 20.6

Зовсім не цікавить......................................................................................................................... 13.2

Важко сказати................................................................................................................................ 0.5

Прогляньте, будь ласка, цей список політичних напрямів. Який з них Вам більш близький, ніж інші? (Тільки одна відповідь)

Екологічний, природоохоронний..................................................................................................... 12.2

Комуністичний................................................................................................................................ 9.3

Ліберальний.................................................................................................................................... 3.9

Національно-демократичний......................................................................................................... 15.0

Націоналістичний............................................................................................................................ 2.6

Релігійно-політичний ...................................................................................................................... 2.3

Соціал-демократичний.................................................................................................................. 13.4

Соціалістичний................................................................................................................................ 8.5

Інший.............................................................................................................................................. 2.0

Важко сказати.............................................................................................................................. 26.9

Не відповіли.................................................................................................................................... 3.8

Чи берете Ви участь у діяльності якої-небудь громадської організації чи об’єднання і, якщо так, у якій саме? (Можливо кілька відповідей)

Екологічної ..................................................................................................................................... 1.0

Культурно-освітньої........................................................................................................................ 1.3

По захисту громадян...................................................................................................................... 0.7

Освітньої, дослідницької.................................................................................................................. 0.6

Гуманітарної................................................................................................................................... 0.3

Політичної....................................................................................................................................... 1.6

Молодіжної..................................................................................................................................... 0.5

Релігійної......................................................................................................................................... 2.5

Благодійної...................................................................................................................................... 0.5

Інша організація.............................................................................................................................. 1.0

Не братиму участі........................................................................................................................ 89.2

Важко сказати................................................................................................................................ 1.0

Не відповіли.................................................................................................................................... 1.0

27 березня 2006 року відбудуться вибори до Верховної ради України, які будуть проводитись за партійними списками. Якби ці вибори відбувалися найближчої неділі, то за яку партію Ви би проголосували? (Можлива одна відповідь)

Народний Рух України (Б. Тарасюк)............................................................................................... 1.0

Українська республіканська партія “Собор” (А. Матвієнко)........................................................... 0.1

Соціалістична партія України (О. Мороз)........................................................................................ 7.4

Партія зелених України (В. Кононов).............................................................................................. 0.8

Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В. Медведчук)................................................. 2.7

Українська соціал-демократична партія (В. Онопенко).................................................................. 0.1

Комуністична партія України (П. Симоненко)................................................................................ 6.5

Українська національна асамблея (Є. Коноваленко)....................................................................... 0.0

Конгрес Українських Націоналістів (О. Івченко)............................................................................ 0.0

Християнська народна партія (В. Стретович)................................................................................. 0.2

Республіканська християнська партія (М. Поровський).................................................................. 0.0

Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко)................................................................ 4.2

Всеукраїнська партія “Батьківщина” (Ю. Тимошенко)................................................................. 10.7

Всеукраїнська партія “Єдність” (О. Омельченко).......................................................................... 0.3

Українська народна партія (Ю. Костенко)...................................................................................... 0.6

Партія “Наша Україна” (В. Пинзеник)............................................................................................ 8.3

Партія “Солідарність” (П. Порошенко)........................................................................................... 0.3

Молодіжна партія України (Ю. Павленко)...................................................................................... 0.3

Ліберальна партія України (В. Щербань)........................................................................................ 0.3

Партія регіонів України (В. Янукович).......................................................................................... 13.3

Партія “Свобода” (Є. Марчук)....................................................................................................... 0.0

Партія “Вперед, Україно!” (В. Мусіяка)......................................................................................... 0.0

Партія “Братство” (Д. Корчинський).............................................................................................. 0.0

Народний союз “Наша Україна” (Р. Безсмертний)....................................................................... 10.8

Партія “Пора” (В. Каськів)............................................................................................................. 0.1

Партія “Держава” (Г. Васильєв)..................................................................................................... 0.0

Народна партія України (В. Литвин)............................................................................................... 2.5

За іншу партію................................................................................................................................ 0.5

Проголосую проти усіх................................................................................................................... 2.9

Не братиму участі у виборах.......................................................................................................... 4.8

Важко сказати.............................................................................................................................. 21.4

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у найближчу неділю та в списку були такі партії та блоки, за яку партію чи блок Ви би проголосували? (Можлива одна відповідь)

Виборчий блок Президента Віктора Ющенка (Народний союз “Наша Україна”
(Р. Безсмертний), Народний Рух України (Б. Тарасюк)).......................................................... 27.1

Комуністична партія України (П. Симоненко)................................................................................ 6.6

Соціалістична партія України (О. Мороз)........................................................................................ 7.0

Соціал-демократична партія України (В. Медведчук).................................................................... 2.6

Всеукраїнська партія “Батьківщина” (Ю. Тимошенко)................................................................... 8.7

Українська правиця (Українська народна партія (Ю. Костенко), Українська республіканська партія “Собор” (А. Матвієнко), Конгрес Українських Націоналістів (О. Івченко)).................................................... 0.4

Партія регіонів України (В. Янукович).......................................................................................... 13.6

Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко)................................................................ 4.2

Народна партія України (В. Литвин)............................................................................................... 2.4

Партія зелених України (В. Кононов).............................................................................................. 0.7

Інша партія..................................................................................................................................... 0.3

Проголосую проти всіх................................................................................................................... 2.8

Не братиму участі у виборах.......................................................................................................... 4.9

Важко сказати.............................................................................................................................. 18.6

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у найближчу неділю та в списку були такі партії та блоки, за яку партію чи блок Ви би проголосували? А якби на виборах партії утворили такі коаліції: (Можлива одна відповідь)

Блок Президента Віктора Ющенка (Народний союз “Наша Україна” (Р. Безсмертний), Народний Рух України (Б. Тарасюк), Народна партія України (В. Литвин).................................................................. 29.2

Блок Юлії Тимошенко (Всеукраїнська партія “Батьківщина” (Ю. Тимошенко), Українська республіканська партія “Собор” (А. Матвієнко), Українська соціал-демократична партія (В. Онопенко), Конгрес Українських Націоналістів (О. Івченко), Всеукраїнська партія “Єдність” (О. Омельченко)).......................... 9.4

Соціалістична партія України (О. Мороз)........................................................................................ 7.0

Комуністична партія України (П. Симоненко)................................................................................ 6.5

Блок Віктора Януковича (Партія регіонів України (В. Янукович), Соціал-демократична партія України (об'єднана) (В. Медведчук), Партія “Братство” (Д. Корчинський), Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко))........................................................................................................................... 19.8

Партія зелених України (В. Кононов).............................................................................................. 0.9

Інша партія..................................................................................................................................... 0.5

Проголосую проти всіх................................................................................................................... 2.8

Не братиму участі у виборах.......................................................................................................... 5.2

Важко сказати.............................................................................................................................. 18.7

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.1

У березні 2002 року відбулися вибори до Верховної Ради України. Уявіть собі, що ті самі партії і блоки брали би участь у виборах зараз, то за яку партію, або блок партій Ви би проголосували найближчої неділі? (Можлива одна відповідь)

Виборчий блок Віктора Ющенка “Наша Україна” (Народний Рух України (Б. Тарасюк), Українська народна партія (Ю. Костенко, Партія “Реформи і порядок” (В. Пинзеник, Конгрес українських націоналістів (О. Івченко), Республіканська християнська партія (М. Поровський, Християнська народна партія (В. Стретович), Молодіжна партія України (О. Павленко), Всеукраїнська партія “Солідарність” (П. Порошенко), Ліберальна партія України (В. Щербань), Всеукраїнська партія “Вперед, Україно!”
(В. Мусіяка ))........................................................................................................................... 28.9

Комуністична партія України (П. Симоненко)................................................................................ 7.6

Виборчий блок “За єдину Україну”(Всеукраїнська партія промисловців і підприємців (А. Кінах), Аграрна партія України (В. Литвин), Народно-демократична партія
(В. Пустовойтенко), Партія регіонів України (В. Янукович), Всеукраїнська партія “Трудова Україна” (В. Коновалюк))............................................................................................................................... 3.7

Соціалістична партія України (О. Мороз)........................................................................................ 7.5

Виборчий блок Юлії Тимошенко (Всеукраїнська партія “Батьківщина” (Ю. Тимошенко), Українська республіканська партія “Собор” (А. Матвієнко), Українська соціал-демократична партія (В. Онопенко))................................................................................................................................................... 7.8

Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В. Медведчук)................................................. 4.2

Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко)................................................................ 7.0

Партія жінок України (В.Довженко)................................................................................................ 0.2

Партія зелених України (В.Кононов)............................................................................................... 0.7

Партія “Команда Озимого Покоління”( В.Хорошковський)............................................................ 0.1

Всеукраїнська партія “Єдність” (О.Омельченко)........................................................................... 0.2

Українська партія “Яблуко” (М.Бродський)................................................................................... 0.2

За іншу партію................................................................................................................................ 1.7

Проголосував би проти усіх ........................................................................................................... 3.2

Не брав би участі у виборах........................................................................................................... 5.6

Важко сказати.............................................................................................................................. 21.1

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.1

Якою мовою Ви спілкуєтеся на роботі?

Тільки українською....................................................................................................................... 30.2

Тільки російською......................................................................................................................... 31.7

І українською і російською (за обставинами)................................................................................ 21.8

Іншою мовою.................................................................................................................................. 0.2

Важко сказати................................................................................................................................ 7.0

ВД.................................................................................................................................................. 4.7

Не відповіли.................................................................................................................................... 4.4

Якою мовою Ви спілкуєтеся з друзями?

Тільки українською....................................................................................................................... 34.2

Тільки російською......................................................................................................................... 37.8

І українською і російською (за обставинами)................................................................................ 27.1

Іншою мовою.................................................................................................................................. 0.4

Важко сказати................................................................................................................................ 0.0

ВД.................................................................................................................................................. 0.1

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.3

Чи хотіли б Ви поїхати з України?

Так, назавжди................................................................................................................................. 6.4

Так, на певний час ........................................................................................................................ 21.1

Ні.................................................................................................................................................. 70.2

Важко сказати................................................................................................................................ 2.2

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.1

Яка з цих двох думок ближча за все до Вашої?

Звичайно, важливі і свобода, і рівність. Але, якщо вибирати між ними, то я вважаю особисту свободу більш важливою, тому що кожна людина повинна жити так як вона хоче, без будь-яких обмежень.. 33.1

Звичайно, важливі і свобода і рівність. Але якщо вибирати між ними, то я вважаю рівність більш важливою, оскільки соціальні розбіжності між людьми не повинні бути занадто великими і ніхто не повинен користуватися незаслуженими привілеями. ............................................................................. 60.7

Важко сказати................................................................................................................................ 5.7

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.4

Як Ви вважаєте, як повинні складатися стосунки між державою та її громадянами? (Можлива тільки одна відповідь)

Держава повинна як можна менше втручатися в життя та економічну активність своїх громадян 5.1

Держава повинна встановлювати єдині для всіх "правила гри" та слідкувати за тим, щоб вони не порушувались................................................................................................................................................. 25.2

Держава повинна турбуватися про всіх своїх громадян, забезпечуючи їм пристойний рівень існування  68.2

Важко сказати................................................................................................................................ 1.2

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.3

Чим для Вас є день 1 Травня? (Можлива одна відповідь)

Державне офіційне свято .............................................................................................................. 31.1

Народне свято ............................................................................................................................. 43.9

Просто вихідний день ................................................................................................................... 23.6

Важко сказати................................................................................................................................ 1.3

Чим для Вас є день 9 Травня? (Можлива одна відповідь)

Державне офіційне свято .............................................................................................................. 54.2

Народне свято ............................................................................................................................. 42.3

Просто вихідний день .................................................................................................................... 3.0

Важко сказати................................................................................................................................ 0.5

Чи є особисто у Вас, у Вашому користуванні... (Зачитайте, відмітьте все, що буде названо)

Автомобіль................................................................................................................................... 20.0

Персональний комп’ютер.............................................................................................................. 13.1

Мобільний телефон....................................................................................................................... 34.4

Нічого з перерахованого............................................................................................................... 54.2

Важко сказати................................................................................................................................ 0.0

Не відповіли.................................................................................................................................... 1.7

Якщо говорити в цілому, якою мірою на даний час Ви задоволені своїм життям?

Повністю задоволений(а)................................................................................................................ 5.9

Скоріше задоволений(а)................................................................................................................ 35.0

Скоріше незадоволений(а)............................................................................................................. 38.5

Зовсім незадоволений(а)............................................................................................................... 18.0

Важко сказати................................................................................................................................ 2.6

Чи користуєтесь Ви де-небудь — дома, за місцем роботи, чи в інших містах електронною поштою чи Інтернетом?

Так................................................................................................................................................ 14.0

Ні.................................................................................................................................................. 84.9

Важко сказати................................................................................................................................ 0.2

Не відповіли.................................................................................................................................... 1.0

Яким є Вас особистий прибуток, у середньому на місяць? (Тільки одна відповідь)

До 100 гривень................................................................................................................................ 6.5

101–200 гривень.............................................................................................................................. 5.5

201–300 гривень............................................................................................................................ 23.4

301–400 гривень............................................................................................................................ 20.0

401–500 гривень.............................................................................................................................. 9.1

501–600 гривень.............................................................................................................................. 6.1

601–700 гривень.............................................................................................................................. 4.0

701–800 гривень.............................................................................................................................. 2.8

801–900 гривень.............................................................................................................................. 2.0

901–1000 гривень............................................................................................................................ 2.9

1001–1500 гривень.......................................................................................................................... 1.3

1501–2000 гривень.......................................................................................................................... 0.7

2001–3000 гривень.......................................................................................................................... 0.7

3001–4000 гривень.......................................................................................................................... 0.1

Більше 4000 гривень....................................................................................................................... 0.1

Важко сказати................................................................................................................................ 6.3

Не відповіли.................................................................................................................................... 8.4

Стать респондента:

Чоловік.......................................................................................................................................... 44.9

Жінка............................................................................................................................................ 55.1

Скільки років Вам вже виповнилося? 

18–29 років.................................................................................................................................... 22.2

30–54 роки..................................................................................................................................... 43.7

55 і старше.................................................................................................................................... 34.1

Яка у Вас освіта?

Менше 4-х класів............................................................................................................................ 2.6

Початкова (менше 7 класів)........................................................................................................... 4.4

Неповна середня (менше 10 класів)................................................................................................ 7.1

РУ, ФЗУ, ПТУ після 7–8 класів...................................................................................................... 2.8

Повна середня, загальна (10–11 класів)........................................................................................ 21.5

СПТУ, ПТУ після 10–11 класів...................................................................................................... 8.4

Середня спеціальна (технікум і т.п.)............................................................................................. 29.0

Неповна вища (3 курси або більше)................................................................................................ 5.4

Вища............................................................................................................................................. 18.1

Вища з вченим ступенем................................................................................................................ 0.4

Важко сказати................................................................................................................................ 0.1

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.3

Ким Ви вважаєте себе за національністю?

Українцем (кою)........................................................................................................................... 77.9

Росіянином (кою).......................................................................................................................... 18.2

Інше................................................................................................................................................ 3.4

Важко сказати................................................................................................................................ 0.5

Який Ваш основний рід занять? (Тільки одна відповідь)

Робітник, сільськогосподарський робітник.................................................................................... 18.9

Службовець (заняття, що не потребує вищої освіти)..................................................................... 11.6

Спеціаліст (заняття, що потребує вищої освіти)............................................................................ 12.6

Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю.............................................................................. 2.5

Підприємець, господар своєї справи, фермер.................................................................................. 3.0

Військовослужбовець, службовець правоохоронних органів............................................................ 1.2

Веду домашнє господарство.......................................................................................................... 6.9

Знаходжуся на пенсійному відпочинку (за віком, по інвалідності)................................................. 30.4

Навчаюся (учень, студент)............................................................................................................ 6.2

Шукаю роботу (безробітний).......................................................................................................... 5.7

Інше................................................................................................................................................ 0.8

Важко сказати................................................................................................................................ 0.1

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.2

Подивіться, будь ласка, на цю картку і скажіть, яке із суджень найбільше відповідає фінансовому стану Вашого домогосподарства? (Тільки одна відповідь)

Нам не вистачає грошей навіть на їжу.......................................................................................... 15.3

Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно...................................... 50.5

Нам вистачає грошей на їжу, одяг, і ми можемо щось відкладати,
але цього недостатньо для купівлі таких речей, як, наприклад, холодильник ................................................................................... 28.0

Ми можемо купувати деякі дорогі речі
(як, наприклад, телевізор чи холодильник), але не можемо собі дозволити усе, що хочемо.......................................................................................................... 5.7

Ми можемо дозволити собі купити усе, що хочемо........................................................................ 0.2

Важко сказати................................................................................................................................ 0.0

Не відповіли.................................................................................................................................... 0.3

Тип i розмір населеного пункту:

Село.............................................................................................................................................. 32.1

Селище міського типу................................................................................................................... 10.7

Маленьке місто (до 20 тис.)........................................................................................................... 4.1

Середнє місто (20–99 тис.)........................................................................................................... 12.7

Велике місто (100–499 тис.).......................................................................................................... 22.4

Дуже велике місто (більше 500 тис.)............................................................................................ 18.1
[1][*] Це опитування стало можливим завдяки підтримці, наданій Інститутом Cталих Cпільнот (Монпельє, штат Вермонт, США) та Агентством США з міжнародного розвитку.

Висловлені у прес-релізі думки належать авторам і не обов’язково відображають погляди Інституту Сталих Спільнот та АМР США.

* Західний регіон — Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька і Хмельницька області; Центральний — Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська і Київська області та місто Київ; Південний — Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області й АР Крим; Східний — Харківська, Донецька і Луганська області.

* Західний регіон — Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька і Хмельницька області; Центральний — Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська і Київська області та місто Київ; Південний — Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області й АР Крим; Східний — Харківська, Донецька і Луганська області.


5.5.2005
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: