КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення українців до постаті Сталіна

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

Близько чверті дорослого населення країни вважають, що Сталін був великим вождем, 44% так не вважають. Серед українців в цілому переважає байдуже ставлення (26%) до Сталіна, у той же час 17% ставляться до нього з відразою, ненавистю, дещо менше (по 13%) – з повагою та з ворожістю, роздратуванням. «Мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення, однак 70% згодні з тим, що «Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей». Майже три чверті населення зазначили, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталiн.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування громадської думки «Омнібус» 5-16 лютого 2016 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2020 респондентів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Серед населення України в цілому більш розповсюджене негативне ставлення до Сталіна та його ролі в історії. Так, близько половини громадян не згодні з визначенням Сталіна ні як великого вождя, ні як мудрого керiвника, що привiв СРСР до могутностi та процвітання. А позитивний спектр емоцій у ставленні до Сталіна (17%) вдвічі менший, ніж негативний. Більш позитивно ставляться та підтримують Сталіна у Східному регіоні, люди старшого віку, з середньою освітою та низьким рівнем достатку.

 

  • Серед українців в цілому 23% згодні, що Сталiн був великим вождем. Таке сприйняття значно більше поширене в Східному регіоні, де 41% респондентів визнають Сталіна великим вождем. Також, значно більше респондентів з неповною середньою освітою згодні з цим твердженням, у той час як половина респондентів з вищою освітою не згодні з визначенням Сталіна як великого вождя.

  • Емоційний спектр у ставленні до Сталіна тяжіє до негативного полюсубільше третини серед усіх респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», чи «ворожість, роздратування», або «відраза, ненависть». Натомість найбільше повагу до керівника СРСР виявляють представники старшого покоління (Графік 1), зокрема серед респондентів 70 років і старше таких близько чверті.

  • Половина населення (53,5%) відзначили, що точно не хотіли б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн. Таке ставлення більш характерне для Західного та Центрального регіонів, а також молодшого населення (до 49 років) (Графік 2).

  • Якщо «мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення в цілому, то в Західному регіоні так думають 11%, а в Східному – 45% (Таблиця 1). Якщо 8% респондентів до 49 років визначають Сталіна як мудрого керівника, то серед респондентів старше 50 років так вважають в 2,5 рази більше. 70% українців згодні, що Сталін був «жорстоким, нелюдським тираном», однак найбільш поблажливі щодо цього виявились представники найбільш заможної верстви населення : серед них 53% згодні з цим твердженням (Таблиця 2).

 

Щодо ставлення до Сталіна у різних соціодемографічних групах:

  • Якщо розглядати вікові відмінності у ставленні до Сталіна, то представники старшого покоління в цілому виявляють більше схвалення, ніж молодше. Так, наприклад, 28% респондентів старше 50 років згодні із судженням, що Сталін був великим вождем, також 35% респондентів цієї вікової групи визначають Сталіна як мудрого керівника (проти 23% серед вікової групи 18-49 років).

  • У Східному регіоні 41% респондентів згодні з твердженням, що Сталін був великим вождем, а в інших регіонах це визнають від 10% до 22%. Також значно позитивніше ставлення до Сталіна спостерігається у Східному регіоні і за емоційним спектром : 29% респондентів цього регіону висловили повагу до Сталіну. І якщо на Сході з відразою, ненавистю ставляться до Сталіна близько 4%, то на Заході – близько 38%. У всіх регіонах більшість респондентів не бажали б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн, але найбільше не сприймають такого керівника в Західному регіоні – 88%.  Мудрим керівником частіше визнають Сталіна на Сході, а жорстоким тираном – на Заході та Півдні (Таблиця 1).

  • Також ставлення до Сталіна різниться залежно від рівня достатку родини респондента: більш позитивне ставлення до керівника СРСР спостерігається серед найбіднішого та найбільш заможного прошарків населення. Так, частка тих, хто визнає та НЕ визнає Сталіна великим вождем, серед респондентів з дуже низьким та з високим рівнем достатку коливається приблизно на одному рівні – від 30% до 36%, а от серед респондентів з низьким та середнім рівнем достатку суттєво більше тих, хто Сталіна таким НЕ визнає – близько 46%. Подібна ситуація спостерігається і щодо виявлення поваги до Сталіна, бажання працювати при такому керівникові, як він. Також, серед найбіднішої та найбільш заможної верстви на 10-13% більше тих, хто вважає Сталіна мудрим керівником (Таблиця 2).

  • Щодо диференціації за освітою, то простежується наступна тенденція : чим вищий рівень освіти респондента, тим більш негативне ставлення до Сталіна він виявляє. Зокрема, якщо половина респондентів з вищою освітою НЕ визначають Сталіна як великого вождя, то серед респондентів з неповною середньою освітою таких тільки третина. Так само, серед респондентів з вищою освітою 9% ставляться до Сталіна з повагою, а серед респондентів з неповною середньою освітою – вдвічі більше.  Чим вищий рівень освіти респондента, тим менше його бажання працювати при такому керівнику. Зрештою, якщо три чверті респондентів з вищою освітою згодні з судженням, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, то серед інших освітніх груп таких менше 70% (Таблиця 3).

 


Графік 1 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цiлому ставитеся до Сталiна?» за віком, % опитаних

Графік 2 Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотiли б жити та працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн?» за віком, % опитаних
 

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

А зараз декілька запитань про Сталіна, постать якого продовжує викликати суперечки в нашій країні

ST0. Згодні Ви чи не згодні з наступним судженням - «Сталін був великим вождем»?

Не згодний 1
Важко сказати напевно 2
Згодний 3
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ 4

 

ST1. Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь. ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST1, ОДНА ВІДПОВІДЬ

З захопленням 1 Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 8
З повагою 2 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 88
З симпатією 3 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 99
Байдуже 4    
З ворожістю, роздратуванням 5    
Зі страхом 6    
З відразою, ненавистю 7    

 

ST2. Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Певно, так 1 Мабуть, ні 3 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 8
Мабуть, так 2 Певно, ні 4 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 9

 

ST3. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? (ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST3, ЗАЧИТАЙТЕ ОДИН ЗА ОДНИМ, ОДНА ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ)

  Повністю згодний Скоріше згодний Скорішене згодний Зовсім не згодний ВАЖКО ВІДПОВІСТИ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання 1 2 3 4 8 9
2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей 1 2 3 4 8 9

 


ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1 Регіональний розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей»», % опитаних

Регіон Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Західний 10.8 70.6 18.6 87.3 1.8 10.9
Центральний 28.6 47.0 24.4 64.3 8.2 27.5
Південний 30.1 52.0 17.9 76.3 5.9 17.8
Східний 45.0 30.4 24.6 51.2 20.1 28.7
Україна в цілому 28.2 50.3 21.5 69.8 8.7 21.5

 

Таблиця 2 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей»» за рівнем достатку родини респондента, % опитаних

Рівень достатку Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Дуже низький 36.6 45.2 18.2 69.9 11.1 19.0
Низький 26.4 51.6 22.0 70.2 8.0 21.8
Середній 26.8 52.5 20.7 72.1 7.1 20.8
Високий 39.6 41.8 28.6 52.6 23.9 23.5

 

Таблиця 3 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей»»  за рівнем освіти респондента, % опитаних

Рівень освіти Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Неповна середня 42.1 37.5 20.4 63.0 14.7 22.3
Середня 29.3 46.5 24.2 67.4 8.0 24.6
Середня спеціальна 29.0 48.6 22.4 67.3 11.1 21.6
Вища 23.5 57.8 18.7 75.8 5.3 18.9

 

Таблиця 4 Розподіл відповідей на запитання «Згоднi Ви чи не згоднi з наступним судженням : Сталін був великим вождем?» серед усього населення за роками, % опитаних

  1991 2002 2006 2011 2016
Не згоден 44 28 28 34 44
Важко сказати напевне 17 25 19 17 27
Згоден 27 39 38 36 23
Немає відповіді 12 8 15 14 6

Таблиця 5 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення, % опитаних

  %  
З захопленням 1 17%
З повагою 13
З симпатiєю 3
Байдуже 26 26%
З ворожiстю, роздратуванням 13 38%
Зi страхом 8
З вiдразою, ненавистю 17
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 19%
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 17
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 2
РАЗОМ 100 100%

 

Таблиця 6 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, %
З захопленням 2 1
З повагою 16 13
З симпатiєю 5 3
Байдуже 27 26
З ворожiстю, роздратуванням 15 13
Зi страхом 8 8
З вiдразою, ненавистю 14 17
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 1
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 11 17
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1 2
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 7 Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, %
Позитивне ставлення 23 17
Байдуже 27 26
Негативне ставлення 37 38
Відмова, важко відповісти 13 19
РАЗОМ 100 100

 

Таблиця 8 Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін?» серед усього населення, % опитаних

Певно, так 4.6
Мабуть, так 9
Мабуть, ні 20.5
Певно, ні 53.5
Відмова, важко відповісти 12.4
РАЗОМ 100

 

З приводу коментарів можна звертатися до Ліани Новікової: l.novikova@kiis.com.ua, 0934970764


4.3.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: