КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самопочуття мешканців України у грудні 2016 року: Зростаючі тенденції надії на хороше для країни та родини в кінці року

Прес-реліз підготувала Дарина Пирогова

З 3 по 12 грудня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

 

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС вже п'ять років поспіль використовує систематичне вимірювання двох індексів: Індексу суспільного благополуччя (ІСБ) та індексу індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі  оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.  Детальний опис методології розрахунку індексів можна знайти у Додатку.

У грудні 2016 року середнє значення ІСБ становить -51, тоді як індивідуальне благополуччя оцінено значно вище – на рівні -3 балів.  Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни.  

Тим не менш не можна стверджувати, що це два паралельні світи, оскільки між ними є прямий кореляційний зв’язок, сила якого коливається: у 2014 році коефіцієнт, що описує тісноту зв’язку r дорівнював  r=0.28, у травні 2016 році r=0.48, а у грудні r=0.40;  максимально можливе значення цього коефіцієнту дорівнює 1.

Графік 1. Динаміка індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2016 років.

З травня по грудень 2016 (графік 1) обидва індекси зросли, що означає покращення оцінок ситуації як в індивідуальному, так і суспільному просторі. Порівняння зміни окремих складових індексів (табл. 1) також показує значущу зміну майже усіх показників. Для індексу суспільного благополуччя суттєво знизився показник правильності напрямку розвитку справ у державі, але в той же час зросли показники економічного стану та очікувань щодо майбутнього життя у країні.

Для індексу індивідуального благополуччя суттєво зріс показник очікувань щодо майбутнього життя родини, в той час як показники особистого щастя, здоров’я та матеріального становища майже не змінилися, порівняно із травнем.

 

Таблиця 1.  Динаміка індексів суспільного та індивідуального благополуччя в Україні у 2012-2016 роках.

  лютий  2012 листопад  2013 лютий  2014 травень 2016 грудень 2016
Індекс суспільного благополуччя (ІСБ) -41 -39 -40 -53 -51
Напрямок розвитку України -63 -55 -51 -57 -66
Економічний стан України -47 -48 -53 -68 -63
Очікування, яким буде життя в країні -15 -14 -14 -32 -22
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ) 1 5 8 -8 -3
Особисте щастя 28 31 34 26 26
Очікування щодо життя родини в майбутньому -5 0 1 -24 -6
Здоров'я 14 11 16 10 11
Матеріальне становище родини -33 -25 -23 -42 -43

 

Варто відзначити, що якщо розглядати увесь період спостереження, то за складовою напрямку розвитку України індексу суспільного благополуччя зараз спостерігаються найнижчі показники (-66), а також за складовою матеріального становища родини індексу індивідуального благополуччя зараз так само спостерігаються найнижчі показники (-43) (графік 2).

 

Графік 2. Зміни складових індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2016 років.

В цілому для країни середнє значення ІСБзросло на 2 пункти порівняно з травнем 2016 року, а ІІБзріс на 5 пунктів. Ці зміни відбулися переважно за рахунок високих очікувань щодо майбутнього життя у країні та родині, а також показника економічного стану. Так, оцінка очікувань щодо майбутнього життя у країні зросла на 10 пунктів, економічного стану – зросла на 5 пунктів, а очікувань щодо майбутнього життя у родині – зросла на 18 пунктів. В той час як у динаміці лютого 2014–травня 2016 року були зафіксовані негативні очікування щодо майбутнього життя країни (відбулося падіння на 18 пунктів) і власної родини (падіння на 25 пунктів).

Як бачимо, власний матеріальний стан люди оцінюють суттєво краще, ніж ситуацію в країні (-43 порівняно із -63).

На значення ІСБ та його складових суттєво впливає регіон проживання (більше інформації у табл. Д1 у додатку).  Оцінка особистого економічного благополуччя українців є значно нижчою на Сході, порівняно із іншими регіонами. А очікування від майбутнього життя країни демонструють помітно виражене погіршення із Заходу на Схід через Центр та Південь (графік 3). 

 

Графік 3.  Регіональні відмінності у динаміці оцінок економічного стану та очікувань, яким буде життя в країні.

Значення ІІБ також значно залежить від віку респондентів. Варто відзначити, що з віком у респондентів знижується кількість позитивних оцінок щодо всіх складових ІІБ, при цьому найбільшу різницю між наймолодшою та найстаршою ві­ковими групами можемо спостерігати щодо пи­тань самооцінки здоров’я та щастя. Вийняток становлять люди, старші за 70, їхні очікування щодо життя родини у майбутньому вищі, ніж у на декаду молодшої вікової групи 60-69 років.

Графік 4. Значення ІІБ та його складових для різних вікових груп (середнє).

 

Додаток 1. Методика побудови індексів

Для побудови індексів ми ставимо 7 запи­тань: 4 запитання взяті з переліку тих, які вико­ристовуються для побудови Індексу соціальних настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3 запитання є стандартними для Омнібусів КМІС. Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа­тами проведеного факторного аналізу. Нижче Ви можете ознайомитись із переліком запитань.

Індекс суспільного благополуччя (ІСБ):

• На Вашу думку, справи в Українi зараз iдуть у правильному напрямку чи в неправиль­ному?

• Як би Ви оцiнили економiчний стан Укра­їни?

• Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим чи гiршим, нiж зараз?

Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):

• Чи вважаєте Ви себе щасливою люди­ною?

• Як би Ви оцiнили своє здоров’я?

• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я жи­тиме краще чи гiрше, нiж зараз?

• Будь ласка, подивiться на картку i скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?

Значення індексів можуть коливатися від — 100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі оцінки ситуації для українців і незадоволеність ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні та/чи власно­му житті.

 

Коментар виконавчого директора КМІС, к.соціол.наук Н.Харченко

Порівняння динамічних показників в Україні ускладнюється анексією території Криму та військовим конфліктом на Донбасі. Розрахунки показників 2014-2016 років зроблено для території, яка контролюється урядом України.   Вибірка для "Омнібус-травень 2016" була побудована таким чином, щоб покривати лише контрольовану територію, а кількість інтерв'ю, які раніше припадали на непідконтрольну територію, пропорційно розподілені між усіма областями України. Тобто частка Південного та  Східного макрорегіонів є меншою  у порівнянні із хвилями опитування попередніх років.

 

Додаток 2. Запитання анкети та кодування альтернатив:

На Вашу думку, справи в Україні зараз ідуть у правильному напрямку чи в непра­вильному? ОДНА ВІДПОВІДЬ

у правильному напрямку 100
у неправильному напрямку -100
Трудно сказать 0

Як би Ви оцінили економічний стан Украї­ни? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Дуже хороший 100
Хороший 50
Задовільний 0
Поганий -50
Дуже поганий -100

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане кра­щим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато кращим 100
Дещо кращим 50
Так само, як зараз 0
Дещо гіршим -50
Набагато гіршим -100

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 100
Скоріше так, ніж ні 50
І так, і ні 0
Скоріше ні, ніж так -50
Ні -100

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПО­ВІДЬ

Набагато краще 100
Дещо краще 50
Так само, як зараз 0
Дещо гірше -50
Набагато гірше - 100

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІД­ПОВІДЬ

Дуже хороше 100
Хороше 50
Посереднє (ані хороше, ані погане) 0
Погане –50
Дуже погане –100

Яке з тверджень найбільше відповідає фі­нансовому стану Вашої сім’ї?

Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 100
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі 50
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 0
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко – 50
Нам не вистачає грошей навіть на їжу – 100


Додаток 3. Таблиці

На Вашу думку,  керiвництво України веде країну в правильному або в неправильному напрямку? 

  Відсоток
У правильному напрямку 10,2
У неправильному напрямку 75,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 13,7
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,3
Разом 100,0

 

 Як би Ви оцiнили економiчний стан України?

  Відсоток
Дуже хороший 0
Хороший 0,9
Задовiльний 11,0
Поганий 47,1
Дуже поганий 39,5
ВАЖКО СКАЗАТИ 1,3
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,1
Разом 100,0

 

Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в Українi стане краще чи гiрше, нiж зараз?

  Відсоток  
Набагато краще 0.8  
Дещо краще 13 Краще  13.8
Так само, як зараз 32.9 32.9
Дещо гiрше 28.7 Гірше    40.8
Набагато гiрше 12.1  
ВАЖКО СКАЗАТИ 12.6  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0  
Разом 100.0 100.0

Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм'я буде жити краще чи гiрше, нiж зараз?

  Відсоток
Набагато краще 1,9
Дещо краще 19,7
Так само, як зараз 36,4
Дещо гiрше 20,2
Набагато гiрше 6,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 14,8
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ ,1
Разом 100,0

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

  Відсоток Відсоток
Так 22,9  
Скорiше так, нiж нi 31,1 Так   54
I так, i нi 25,2 25.2
Скорiше нi, нiж так 11,1 Ні  18.7
Нi 7,6  
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,0  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ ,0  
Разом 100,0 100.0

Як би Ви оцiнили своє здоров'я?

  Відсоток Відсоток
Дуже хороше 4,7  
Хороше 32,4 Хороше  37.1
Посереднє (анi хороше, анi погане) 44,4 Посереднє 44.4
Погане 14,4 Погане  17.2
Дуже погане 2,8  
ВАЖКО СКАЗАТИ 1,1 1.2
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,1  
Разом 100,0 100.0

 

D8. Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм'ї?

  Відсоток
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 18,5
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 51,3
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 26,5
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi 2,6
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ,1
ВС/НЗ 1,0
Разом 100,0

 

Таблиця Д1.  Регіональні відмінності у динаміці індексу суспільного благополуччя в Україні у 2012-2016 роках.

Макрорегіони Західний Центральний Південний Східний Україна
ІСБ 2012 -42 -49 -37 -36 -41
2014 -32 -38 -45 -44 -40
05/2016 -46 -52 -58 -61 -53
12/2016 -45 -46 -56 -67 -51
Напрямок розвитку України 2012 -73 -73 -48 -55 -63
2014 -21 -49 -60 -73 -51
05/2016 -48 -56 -63 -64 -57
12/2016 -60 -59 -73 -83 -66
Економічний стан України 2012 -46 -52 -44 -43 -47
2014 -65 -54 -50 -43 -53
05/2016 -65 -68 -70 -74 -68
12/2016 -57 -59 -71 -76 -63
Очікування, яким буде життя в країні 2012 -8 -21 -16 -11 -15
2014 -5 -14 -22 -14 -14
05/2016 -23 -30 -38 -41 -32
12/2016 -16 -17 -25 -43 -22

 Сосовно коментарів звертайтеся будь ласка до Дарини Пирогово:  38044-5373376, d.pyrogova@kiis.com.ua


28.12.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: