КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення громадян України і Росії до Сталіна

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

Прес-реліз Левада Центру можна подивитись зацим посиланням.

З 5 по 21 лютого 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043  респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Опитування в Росії проводилось дослідницькою організацією «Левада-Центр» протягом 23-27 березня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1600  респондентів віком від 18 років і старше, які мешкають у 136 населених пунктах.

  • Серед українців в цілому переважає негативне ставлення до Сталіна – 42% ставиться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 30% ставиться байдуже і 14% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).  
  • «Мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення (52% з цим не згодні), однак 77% згодні з тим, що «Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей». 60% населення зазначили, що НЕ вважають, що «наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок». Три чверті опитаних вказали, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.
  • Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії). Якщо позитивно до Сталіна ставиться 14% українців, то росіян приблизно втричі більше – 40%, мудрим керівником, що привів СРСР до процвітання, в Україні вважають 28%, в Росії – 58%, потребу в керівнику такого типу, як Сталін, виловлюють 23% українців і 33% росіян, а жорстоким нелюдським тираном Сталіна вважають 77% українців і тільки 44% росіян.

 

Серед населення України більш розповсюджене негативне ставлення до Сталіна та його ролі в історії. Так, близько половини громадян не згодні з визначенням Сталіна ні як мудрого керiвника, що привiв СРСР до могутностi та процвітання, ні як прототипу керівника, без якого народе не зможе обійтись. А позитивний спектр емоцій у ставленні до Сталіна (14%) втричі менший, ніж негативний.

Відносно більш позитивно ставляться та підтримують Сталіна у Східному регіоні, люди старшого віку, з (неповною та повною) середньою освітою і низьким рівнем достатку.

Порівняно з 2012 роком, у 2016 році позитивне ставлення до Сталіна знизилося, і цей спад продовжився у 2018 році.  В основному, це пов’язано зі зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна (Таблиця 5). Натомість, порівняно з 2016 роком, у 2018-му дещо збільшилось негативне та байдуже ставлення до нього (Таблиця 6). Підвищення негативного ставлення відбулось переважно через зростанням частки тих, хто ставиться зі страхом до Сталіна (Таблиця 5).

                                                                                                     

  • Емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу42% респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», чи «ворожість, роздратування», або «відраза, ненависть». Натомість найбільше повагу до керівника СРСР виявляють представники старшого покоління (Графік 2), зокрема серед респондентів 70 років і старше таких близько 20%.
  • Більше половини населення (57%) відзначили, що точно не хотіли б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн. Таке ставлення більш характерне для Західного та Центрального регіонів, а також молодшого населення (до 49 років) (Графік 3).
  • Якщо «мудрим керівником» вважають Сталіна 28% населення в цілому, то в Західному регіоні так думають 13%, а в Східному – 48% (Таблиця 1). 77% українців згодні, що Сталін був «жорстоким, нелюдським тираном» (у Західному регіоні найбільше – 90%). 23% українців згодні, що український народ ніколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, який прийде i наведе порядок (причому відносно більше таких респондентів у Південному та Східному регіонах (Таблиця 1)).

 

Щодо ставлення до Сталіна у різних соціально-демографічних групах:

  • Якщо розглядати вікові відмінності у ставленні до Сталіна, то представники старшого покоління в цілому виявляють більше схвалення, ніж молодше. Так, наприклад, 32,5% респондентів старше 50 років визначають Сталіна як мудрого керівника, також 27% респондентів цієї вікової групи згодні із судженням, що народу не обійтись без такого керівника, як Сталін (проти 19% серед вікової групи 18-49 років).

  • Позитивнішим ставленням до Сталіна за емоційним спектром вирізняються Східний та Південний регіони: 15-17% респондентів цих регіонів висловили повагу до Сталіна. І якщо на Сході з відразою, ненавистю ставляться до Сталіна 5%, то на Заході – близько 30%. У всіх регіонах більшість респондентів не бажали б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн, але найбільше не сприймають такого керівника в Західному регіоні – 86%.  Мудрим керівником частіше визнають Сталіна на Сході, а жорстоким тираном – на Заході (Таблиця 1).

  • Також ставлення до Сталіна різниться залежно від рівня достатку родини респондента : більш позитивне ставлення до керівника СРСР спостерігається серед найбідніших прошарків населення. Так, частка тих, хто вважає Сталіна мудрим керівником, серед респондентів з дуже низьким та низьким рівнем достатку коливається від 30% до 33%, а от серед респондентів з середнім та високим рівнем достатку таких 20-25%. Так само, респонденти з нижчим рівнем достатку більше виявляли повагу до Сталіна, бажання працювати при такому керівникові, як він, та згоду з твердженням, що народу не обійтись без керівника, як Сталін. Якщо серед населення з низьким достатком 75% вважають Сталіна жорстоким тираном, то серед населення з високим достатком – 85% (Таблиця 2).

  • Щодо диференціації за освітою, то простежується наступна тенденція : чим вищий рівень освіти респондента, тим більш негативне ставлення до Сталіна він виявляє. Зокрема, якщо серед респондентів з вищою освітою 7% ставляться до Сталіна з повагою, то серед респондентів з неповною середньою освітою – вдвічі більше. І навпаки, серед людей з вищою освітою більша частка тих, хто ставиться до Сталіна з ворожістю або відразою. Чим вищий рівень освіти респондента, тим менше його бажання працювати при такому керівнику і висловлення необхідності такого керівника для народу. Зрештою, якщо 84% респондентів з вищою освітою згодні з судженням, що Сталін – жорстокий, нелюдський тиран, то серед інших освітніх груп таких 67-77% (Таблиця 3).

 

Ставлення до Сталіна серед населення України та Росії: порівняльний аспект. Якщо в Україні більш розповсюджене негативне ставлення до особистості Сталіна (42%), яке дещо посилилось протягом останніх двох років, то в Росії, навпаки, домінує позитивне ставлення до нього, а переживання негативних почуттів порівняно з 2016 роком знизилось (до 12%). При цьому частки респондентів, налаштованих до вождя нейтрально, або тих, хто не визначився з відповіддю, практично ідентичні в обох країнах. Суттєві відмінності простежуються і в підтримці різних суджень про Сталіна (Графік 1). Так, серед населення України, порівняно з населенням Росії, значно більше тих, хто згоден з твердженням, що «Сталін - тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей» (77% проти 44%). Натомість, якщо більше половини жителів України НЕ згодні з твердженнями про те, що Сталін – мудрий керівник, і що народу не обійтись без керівника такого типу, то серед жителів Росії частка незгодних з такими твердженнями складає 18% і 37% відповідно.

Графік 1 Ставлення до Сталіна в Україні та Росії, % опитаних

 

Коментар експерта «Левада-центру» Каріни Піпії щодо громадської думки про Сталіна в російському суспільстві:

«У динаміці ставлення росіян до Сталіна можна простежити три періоди: домінування негативного сприйняття (2001-2006 рр.), домінування байдужого ставлення (2008-2012 рр.) і домінування позитивних оцінок (2014-2018 рр.) Якщо на початку вимірювань практично кожен другий росіянин негативно ставився до Сталіна (сумарна частка таких почуттів, як «неприязнь», «страх» і «відраза», становила 43% опитаних), то в період 2008-2012 років вони вже не перевищували чверті всіх думок про вождя. Після 2014 року негативістські установки щодо Сталіна стали розділяти близько 17-20% опитаних, досягнувши в 2018 році мінімального значення - 12% від вибірки в цілому.

Тренд щодо зростання частки росіян з позитивним або нейтральним ставленням до Сталіна (на відміну від явного зниження негативізму) менш стійкий і більш циклічний. Якщо в 2001 році частка росіян з позитивним ставленням (сума трьох позицій - «захоплення», «повага» і «симпатія») практично в чотири рази перевищувала частку росіян з нейтральним сприйняттям, то до 2008 року в образі Сталіна стала переважати байдужість, яка змінилася позитивними оцінками в березні 2014 року. Раніше ми неодноразово відзначали, що «посткримська консолідація» сприяла переоцінці багатьох подій і процесів в житті країни.»

 

Графік 2 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цiлому ставитеся до Сталiна?» за віком, % опитаних

Графік 3 Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотiли б жити та працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн?» за віком, % опитаних

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

А зараз декілька запитань про Сталіна, постать якого продовжує викликати суперечки в нашій країні

ST1. Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь. ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST1, ОДНА ВІДПОВІДЬ

З захопленням 1 Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 8
З повагою 2 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 88
З симпатією 3 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 99
Байдуже 4    
З ворожістю, роздратуванням 5    
Зі страхом 6    
З відразою, ненавистю 7    

 

ST2. Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Певно, так 1 Мабуть, ні 3 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 8
Мабуть, так 2 Певно, ні 4 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 9

 

ST3. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? (ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST3, ЗАЧИТАЙТЕ ОДИН ЗА ОДНИМ, ОДНА ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ)

  Повністю згодний Скоріше згодний Скорішене згодний Зовсім не згодний ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання 1 2 3 4 8 9
2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей 1 2 3 4 8 9
3. Наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок 1 2 3 4 8 9

 


ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1 Регіональний розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»», % опитаних

Регіон Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Західний 12.9 73.1 14.0 90.4 2.5 7.2 17.6 67.9 14.5
Центральний 27.9 49.8 22.3 75.2 10.0 14.8 20.2 63.5 16.2
Південний 35.2 39.0 25.8 64.4 14.2 21.4 28.5 51.4 20.0
Східний 47.7 35.9 16.5 76.6 8.3 15.1 27.0 47.8 25.2
Україна в цілому 28.3 51.5 20.2 76.8 8.8 14.4 22.5 59.6 17.9

 

Таблиця 2 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»»,за рівнем достатку родини респондента, % опитаних

Рівень достатку Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Дуже низький 32.7 49.4 17.9 74.6 13.8 11.5 29.9 56.9 13.2
Низький 30.1 47.9 22.0 75.1 8.9 16.1 24.0 54.8 21.2
Середній 25.7 55.8 18.5 78.5 7.4 14.1 19.6 66.0 14.5
Високий 20.5 63.4 16.1 85.0 6.7 8.4 10.2 70.9 18.9

 

Таблиця 3 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»», за рівнем освіти респондента, % опитаних

Рівень освіти Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Неповна середня 34.6 46.4 19.0 66.6 17.8 15.6 34.3 49.1 16.6
Середня 30.0 48.1 22.0 72.5 10.7 16.8 24.5 56.1 19.4
Середня спеціальна 26.7 50.4 22.9 76.6 7.4 16.0 22.0 57.8 20.2
Вища 26.7 57.2 16.1 83.6 6.0 10.4 18.0 67.5 14.5

 

 

Таблиця 4 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення, % опитаних

  %  
З захопленням 1 14%
З повагою 10
З симпатією 3
Байдуже 29.5 29.5%
З ворожiстю, роздратуванням 13 42%
Зi страхом 11
З відразою, ненавистю 18
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 2 16.5%
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 13
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1.5
РАЗОМ 100 100%

 

Таблиця 5 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, %
З захопленням 2 1 1
З повагою 16 13 10
З симпатiєю 5 3 3
Байдуже 27 26 29.5
З ворожiстю, роздратуванням 15 13 13
Зi страхом 8 8 11
З вiдразою, ненавистю 14 17 18
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 1 2
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 11 17 13
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1 2 1.5
РАЗОМ 100 100 100

 

Таблиця 6 Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, %
Позитивне ставлення 23 17 14
Байдуже 27 26 29.5
Негативне ставлення 37 38 42
Відмова, важко відповісти 13 19 16.5
РАЗОМ 100 100 100

 

Таблиця 7 Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін?» серед усього населення, % опитаних

Певно, так 2.4
Мабуть, так 8.9
Мабуть, ні 17.3
Певно, ні 57.3
Відмова, важко відповісти 14.1
РАЗОМ 100

 

Таблиця 8 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України (КМІС, лютий 2018 р.) Думка жителів  Росії (Левада-Центр, березень 2018 р.)
З захопленням 1 2
З повагою 10 29
З симпатією 3 9
Байдуже 30 31
З ворожiстю, роздратуванням 13 7
Зi страхом 11 3
З відразою, ненавистю 18 2
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 2 1
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 15 16

 

Таблиця 9 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступним судженням про Сталіна : «Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання»?» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України (КМІС, лютий 2018 р.) Думка жителів  Росії (Левада-Центр, березень 2018 р.)
Повністю згоден 7 20
Скоріше згоден 21 37
Скоріше не згоден 19 10
Зовсім не згоден 33 8
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 20 25

 

Таблиця 10 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступним судженням про Сталіна : «Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей»?» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України (КМІС, лютий 2018 р.) Думка жителів  Росії (Левада-Центр, березень 2018 р.)
Повністю згоден 47 15
Скоріше згоден 30 29
Скоріше не згоден 6 18
Зовсім не згоден 3 8
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 14 29

 

Таблиця 11 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступним судженням про Сталіна : «Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»?» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України (КМІС, лютий 2018 р.) Думка жителів  Росії (Левада-Центр, березень 2018 р.)
Повністю згоден 7 9
Скоріше згоден 16 24
Скоріше не згоден 17 21
Зовсім не згоден 42 16
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 18 31

 

З приводу коментарів можна звертатися до Ліани Новікової: l.novikova@kiis.com.ua, 0934970764


10.4.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: