КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самопочуття мешканців України у травні 2018 року

Прес-реліз підготовлений генеральним директором КМІС, професором В.І. Паніотто, використані матеріали Дарини Пирогової

Оцінка суспільного благополуччя населенням України негативна, індекс дорівнює  -46 (його значення може змінюватися від -100 до +100). У порівнянні з 2017 роком ця оцінка дещо зросла. Своїм власним життям українці в середньому набагато більше задоволені, ніж життям країни (індекс вище на 52 пункти), за останні три роки індекс індивідуального благополуччя зріс з -8 до +6 і зараз відповідає рівню довоєнного 2013 року.

З 18 по 30 травня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025  респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС розробив два індекса: Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ) та індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі  оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.  Детальний опис методології розрахунку індексів можна знайти у Додатку. Але ідея індексів полягає в тому, що вони об’єднують декілька головних показників, що характеризують оцінку населенням ситуації в країні (індекс суспільного благополуччя) і оцінку власної ситуації (індекс індивідуального благополуччя).   Перший індекс інтегрує загальну оцінку ситуації в країні (чи в тому напрямку рухаємось), оцінку економічної ситуації і перспективи розвитку, а другий індекс – оцінку свого здоров’я, щастя, добробуту і перспективи зміни рівня добробуту родини.

У травні 2018 року середнє значення ІСБ становить -46, тоді як індивідуальне благополуччя оцінено значно вище – на рівні 6 балів.  Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни.  

Тим не менш між цими індексами є кореляційний зв’язок, сила якого трохи зменьшується: у травні 2016 року коефіцієнт, що описує тісноту зв’язку r дорівнював r=0.48, у грудні 2016 року r=0.40, а у травні 2017 року r=0.42, в травні 2018 року r=0.34 ;  максимально можливе значення цього коефіцієнту дорівнює 1.  Тобто оцінка ситуації в країні менше впливає на оцінку власного благополуччя і навпаки.

Індекс суспільного благополуччя у післявоєнний період залишається на рівні  від -46 до -53 і зараз залишається нижче, ніж до війни, на 6-7 пунктів .  Індекс індивідуального благополуччя зріс з -8 до +6, що відповідає рівню довоєнного 2013 року. Див. графік 1.

Графік 1. Динаміка індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2018 років.

 

Зростання індексу індивідуального благополуччя відбулось переважно за рахунок підвищення рівня оптимізму щодо життя родини в майбутньому і зростання відчуття щастя (див.таблицю1).

Таблиця 1.  Динаміка індексів суспільного та індивідуального благополуччя в Україні у 2012-2017 роках.

  лютий 2012 листо-пад 2013 лютий 2014 травень 2016 грудень  2016 травень 2017 травень 2018
Економічний стан України -47 -48 -53 -68 -63 -64 -55
Напрямок розвитку України -63 -55 -51 -57 -66 -59 -66
Очикування, яким буде життя в країні -15 -14 -14  -32 -22 -25 -20
Індекс суспільного благополуччя (ІСБ) -41 -39 -40 -53 -51 -50 -46
Матеріальне становище родини -33 -25 -23 -42 -43 -42 -34
Очікування щодо життя родини в майбутньому -5 0 1    -24 -6 -10  6
Здоров'я 14 11 16 10 11 10 11
Особисте щастя 28 31 34 26 26 26 39
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ) 1 5 8 -8 -3 -4 6
 
Які характеристики впливають на самопочуття українців?

Вік

Чим більше вік тим нижчий рівень благополуччя індивіда (Індекс індивідуального благополуччя з віком знижується, див.графік 2), а сприйняття суспільного благополуччя с віком практично не змінюється (крім молоді до 30 років, яка більш оптимістична, ніж інші вікові групи).

Графік 2. Індекси ІСБ та ІІБ для різних вікових груп.

 

Стать.  Чоловіки дещо вище оцінюють ситуацію в Україні, ніж жінки, а їх індивідуальне благополуччя суттєво вище (див. таблицю 2).  Це може бути пов’язано з тим, що жінки довше живуть, а самопочуття  з віком погіршується.

 

Таблиця 2. Самопочуття чоловіків і жінок

Стать Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
чоловік -43 11
жінка -48 1

 

Освіта

Чим вище рівень освіти – тим вище рівень індивідуального благополуччя (див. графік 3).  Скоріш за все це пов’язано з тим,  що чим вище освіта, тим вищий рівень доходів.   На індекс  сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ)  освіта практично не впливає. 


Графік 3. Індекси ІСБ та ІІБ для різних освітніх груп.

 

Тип поселення.

Тип поселення (див. таблицю 3) практично не впливає на сприйняття суспільного благополуччя і має слабкий вплив на індивідуальне благополуччя,  ІІБ міських жителів +8, а сільських +2 (оскільки індекс змінюється від -100 до +100 різниця у 6 пунктів не є великою).

 

Таблиця 3. Самопочуття міських та сільських жителів

 

Міське та сільське населення Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
Міське населення -46 8
Сільське населення -45 2

 Регіон.

Щодо індексу сприйняття суспільного благополуччя, то він відносно найвищий у Західному регіоні (хоча і там від’ємний, дорівнює -38), див. таблицю 4.  Але в інших регіонах він ще гірший, у Центральному -46, приблизно стільки ж у Східному (-44), найнижчий коефіцієнт у  Південному регіоні (-55).   Таким чином, можна сказати, що регіон проживання має певний вплив на оцінку суспільного благополуччя (різниця між Західним і Південним регіоном складає 17 балів).

Щодо індивідуального благополуччя, то воно дещо вище на Заході і в Центрі (11 і 8 балів відповідно) і дещо нижче на Ппівдні і Сході (-1)

 

Таблиця 4. Самопочуття міських та сільських жителів

   Макрорегіони Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
Західний -38 11
Центральний -46 8
Південний -55 -1
Східний -44 -1

 

 

Коментар

Індекс індивідуального благополуччя зростає і, фактично, досяг довоєнного рівня.  Він залежить, перш за все, від віку (чим більше вік – тим нижче рівень благополуччя) і освіти (чим вище освіта -  тим вище рівень благополуччя).   Індекс сприйняття суспільного благополуччя коливається і залишається нижчим довоєнного рівня (хоча у 2018 у порівнянні з 2017 є зростання).  Стать, вік, освіта, тип поселення практично не впливає на сприйняття суспільного благополуччя.   За великим рахунком реальний стан суспільного благополуччя характеризує якраз індекс індивідуального благополуччя,  а індекс суспільного благополуччя характеризує, як населення оцінює стан суспільного благополуччя і ця оцінка залежить не тільки (а можливо і не стільки) від реального благополуччя,  скільки від висвітлення ситуації в засобах масової інформації.  Велика різниця між середнім індексом індивідуального благополуччя і індексом сприйняття суспільного благополуччя показує, що реальна ситуація в країні суттєво краща, ніж сприйняття цієї ситуації населенням і що це, скоріш за все, пов’язано з переважно негативним балансом висвітлення ситуації в Україні в ЗМІ.


Додаток 1. Методика побудови індексів

 

Для побудови індексів ми ставимо 7 запи­тань: 4 запитання взяті з переліку тих, які вико­ристовуються для побудови Індексу соціальних настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3 запитання є стандартними для Омнібусів КМІС. Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа­тами проведеного факторного аналізу. Нижче Ви можете ознайомитись із переліком запитань.

 

Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ):

• На Вашу думку, справи в Українi зараз iдуть у правильному напрямку чи в неправиль­ному?

• Як би Ви оцiнили економiчний стан Укра­їни?

• Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим чи гiршим, нiж зараз?

 

Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):

• Чи вважаєте Ви себе щасливою люди­ною?

• Як би Ви оцінили своє здоров’я?

• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я жи­тиме краще чи гiрше, нiж зараз?

• Будь ласка, подивiться на картку i скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?

 

Значення індексів можуть коливатися від — 100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі оцінки ситуації для українців і незадоволеність ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні та/чи власно­му житті.

 

Додаток 2. Запитання анкети та кодування альтернатив:

 

На Вашу думку, справи в Україні зараз ідуть у правильному напрямку чи в непра­вильному? ОДНА ВІДПОВІДЬ

У правильному напрямку 100
У неправильному напрямку -100
Важко сказати 0

 

Як би Ви оцінили економічний стан Украї­ни? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Дуже хороший 100
Хороший 50
Задовільний 0
Поганий -50
Дуже поганий -100

 

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане кра­щим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато кращим 100
Дещо кращим 50
Так само, як зараз 0
Дещо гіршим -50
Набагато гіршим -100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 100
Скоріше так, ніж ні 50
І так, і ні 0
Скоріше ні, ніж так -50
Ні -100

 

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато краще 100
Дещо краще 50
Так само, як зараз 0
Дещо гірше -50
Набагато гірше - 100

 

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІД­ПОВІДЬ

Дуже хороше 100
Хороше 50
Посереднє (ані хороше, ані погане) 0
Погане –50
Дуже погане –100

 

Яке з тверджень найбільше відповідає фі­нансовому стану Вашої сім’ї?

Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 100
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі 50
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 0
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко – 50
Нам не вистачає грошей навіть на їжу – 100

 

Додаток 3. Таблиці

На Вашу думку,  керiвництво  України веде країну в правильному або в неправильному напрямку?

  %
У правильному напрямку 14,0
У неправильному напрямку 68,5
ВАЖКО СКАЗАТИ 17,2
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,3
Разом 100,0

 

 Як би Ви оцiнили економiчний стан України?

  %
Дуже хороший 0,3
Хороший 1,4
Задовiльний 14,3
Поганий 42,2
Дуже поганий 38,2
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,6
Разом 0,1

 

Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в Українi стане краще чи гiрше, нiж зараз?

  %  
Набагато краще 1,1  
Дещо краще 13,8 Краще  14,9
Так само, як зараз 30,2 30,2
Дещо гiрше 24,6 Гірше    37,1
Набагато гiрше 12,5  
ВАЖКО СКАЗАТИ 17,8  
Разом ,1  

 

Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм'я буде жити краще чи гiрше, нiж зараз?

  %
Набагато краще 4,4
Дещо краще 23,1
Так само, як зараз 33,5
Дещо гiрше 12,7
Набагато гiрше 5,2
ВАЖКО СКАЗАТИ 21,1
Разом ,1

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

  %  
Так 37,1  
Скорiше так, нiж нi 25,6 Так   62,8
I так, i нi 16,2 16,2
Скорiше нi, нiж так 7,8 Ні  16,7
Нi 8,9  
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,8  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ ,5  
Разом 100,0  

 

Як би Ви оцiнили своє здоров'я?

  %  
Дуже хороше 6,7  
Хороше 30,3 Хороше  37,1
Посереднє (анi хороше, анi погане) 42,5 Посереднє 42,5
Погане 14,8 Погане  18,7
Дуже погане 3,9  
ВАЖКО СКАЗАТИ 1,7  
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ ,1  
Разом 100,0  


Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм'ї?

  %
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 13,7
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 44,6
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 30,0
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi 6,5
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ,7
ВС/НЗ 1,6
Разом 3,1

 

 


 


13.7.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: